La Junta Gestora té la responsabilitat d’organitzar les activitats (cursos, conferències, sortides de camp, viatges, etc),  mantenir la pàgina web, gestionar tots els tràmits legals que afecten a l’associació, cobrar la quota anual als socis, fer tots els pagaments i tràmits administratius, gestionar les relacions amb d’altres entitats i associacions (ICE, Olipíades de Biologia i Geologia, etc.) i tot alló que calgui pel bon funcionament de l’associació.

Es renova cada dos anys.

Les persones que formen la junta actual són:

Alguns membres de la junta actual.
Eulàlia Duran i Barrachina
Presidenta
Mª Gracia Fernández González
Tresorera
Francisca Guerola SOLER
Vicepresidenta
Mª Luz Romero suárez
SecretÀriA
Josep Carbonell Terme
Vocal 1
Núria Martí Batera
Vocal 3
Margarita Soriano Lasheras
Vocal 5
JOANA LLORENS I SALLARÉS
Vocal 2
Frederic Lloret Iñesta
Vocal 4
MIGUEL ANGEL GONZÀLEZ  Mateo
Vocal 6